İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ VERİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Her işyeri, Belediye'den çalışma ruhsatı almak zorundadır. Ruhsatın sağlıklı alınabilmesi ve herhangi bir maddi ve manevi zararla karşılaşılmaması için, işyeri açılmadan önce mutlaka Belediye'den açılma şartlarıyla ilgili bilgi alınmalıdır.

Müdürlüğümüz tarafından Güngören'de, değişik iş kollarını ihtiva eden yaklaşık 10 bin adet işyeri tespit edilmiştir. Belediye olarak bu işyerlerinden öncelikli beklentilerimiz; çalışma saatleri ve çevre temizlik şartlarına uyulması, işyeri tertip ve düzeninin her zaman muhafaza edilmesi, kaldırım işgaline tevessül edilmemesi ve özellikle gıda üretici ve satıcılarının hijyen kurallarına azami ölçüde uymasıdır.

Görülen aksaklıkları minimuma indirebilmek için Belediyemiz ve esnafın el ele çalışması gerekir. Bu konudaki önerilerinize her zaman açığız. Amacımız, esnafımızı zorlamak değil, belirlenen ortak kurallara uyarak Güngören’i yaşanabilir, refah düzeyi yüksek bir kent haline getirebilmektir.

İŞYERİ RUHSATI:
Belediye hudutları ile mücavir alanı içinde kalan bütün işyerleri ve işletmeler, işyeri açmak ve çalıştırmak için belediyeden, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak alınmış yazılı izni ifade eden, "işyeri ruhsatı" almak zorundadır. Bu açıdan işyerlerini 3 grup halinde incelemek mümkündür.

a)Gayri Sıhhi İşyerleri
b)Sıhhi İşyerleri
c)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri

NOT: Umuma açık istihbarat ve eğlence yerleri ruhsat almadan açılıp çalıştırılamaz.

1- GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ
Faaliyetleri esnasında çevresine biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmeler, gayri sıhhi işyerleri diye tanımlanır. Bu işyerleri kendi aralarında üç sınıfa ayrılır:
Birinci Sınıf (Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilecektir)
İkinci sınıf
Üçüncü sınıf (Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhi yönden denetim altına alınan yerler)

2- SIHHİ İŞYERLERİ
Sıhhi işyerleri; gürültü, koku,zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fizikseli ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen, gayri sıhhi müesseseler dışındaki her türlü işyerlerini kapsar.

3- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ
Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel motel pansiyon kamping ve benzeri konaklama yerleri gazino pavyon meyhane bar birahane içkili taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet arttırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri.

Ruhsat almak için takip edilecek sıra:
1-Güngören Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne müracaat ederek açacağı
işyerini azami teknik ve idari şartları öğrenir.
2-Açacağı işyerine ait evrak listesini alarak gerekli evrakları temin eder.
3-Ruhsat ve denetim Müdürlüğünden başvuru formu doldurarak gerekli diğer
evraklarla beraber müracaat eder.
4-Başvuru beyan formu alındı belgesi kendisine verilir.
5-Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra işyeri ruhsat komisyonunca
denetlenerek ruhsat tanzim edilir. Aksi halde başvuru geçersiz kabul edilir ve
işyeri kapatılır.


SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLANMA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE
ARANACAK NİTELİKLER

İşyerlerinde aranacak asgari ortak şartlar

1. İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış temiz ve aydınlık olacaktır.
2. İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3. Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4. On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu işhanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5. işyerlerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6. Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek, kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
7. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatıl ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
8. İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
9. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
10. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
11. Umuma Açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yanyana olmayacaktır.
12. Hiçbir şekilde yaya kaldırımı işgal edilmeyecektir.
13. Esnaf odalarından oda belgesi alınacaktır.
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi vaya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane, kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun, bilgi ve maharet arttırıcı veya zekâ geiştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makineleri ile video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri yanı sıra, internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzen yerler, bu kapsamda değerlendirilir.

MESUL MÜDÜR
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin 2005/9207 Sayılı Yönetmeliğin 35. Maddesi'ne göre; umuma açık istirahaat yerlerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir "mesul müdür" görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür, yetkili idareye bildirir.
Mesul Müdür idareye bildirirken, beraberinde en az aşağıdaki belgeler de getirilir:
-Nüfûs cüzdan örneği
-Adli sicil kaydı
-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak ve çalışmanın devamı halinde her altı ayda bir yenilenecek sağlık raporu.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ ALMAK İSTEYEN ŞAHISLARIN MÜRACATTA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Belediye Başkanlığına verilecek dilekçeyi Mesul Müdür olarak görevlendirilen şahıs ile ruhsat sahibi olan kişi verecek.
2-Kaymakamlık Makamı Emniyet Müdürlüğünden (Kolluk kuvveti görüşünün alınması için Belediyeden yazılacak)
3-Sabıka Kaydı (Belediye Başkanlığından matbu yazı alınıp arkasına işlenecek)
4-İkametgah belgesi ile nüfus cüzdan sureti(Muhtardan alınacak) İkamet belgesinin arkası bağlı bulunduğu polis merkezince tasdik edilerek mühürlenecektir.
5- 2 Adet renkli fotoğraf
6-Nüfus cüzdan fotokopisi
7-Mesul Müdürlük sözleşmesi(Noterden yapılacak)
8-Vukuatlı Nüfus kağıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
9-Ruhsat sahibi adına Vergi Levhası ve Ruhsat fotokopisi getirecek
10-Sağlık Grup Başkanlığından Bulaşıcı ve Taşıyıcı bir hastalığın bulunup,bulunmadığı belirtir.(Sağlık Muayene kartı-portör kartı alınacak)

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE (GSM) RUHSATLARI

Güngören İmar planlarında Ticaret+Hizmet sahasında kaldığından Belediyemiz sınırları içerisinde, kendi aralarında üç guruba ayrılan Gayri Sıhhi Müesseselerden(GSM) sadece 3.sınıf GSM'lere müsaade edilmektedir.

3.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM); faaliyetleri esnasında çevresine biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar verebileceğinden veya vermesi muhtemel olduğundan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabileceğinden, ruhsat verme aşamasında, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüş ve raporlarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle sıhhi işyerlerinde olduğu gibi aranan şartları madde madde sıralamak yerine, sadece işyerlerinin sınıflaması yapılmıştır.

GSM MÜRACAATLARINDA İSTENEN EVRAKLAR
1- Dilekçe,İmza Sirküleri
2-Tapu veya Kira Kontratı
3-Yer seçimi kararı ve tesis izni ile ilgili tüm bilgi belge ve yazışmaların bulunduğu dosya
4-Yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi)
5-İşletme belgesi (Çalışma Bölge Müdürlüğünden) (10 ve 10 dan fazla işçi çalıştıran yerlerden)
6-Sorumlu Müdür Sözleşmesi
7-Diploma sureti
8-Ticaret Sicil Gazetesi
9-Ruhsat Projesi ( 2 Adet)
10-Tesisin cephe fotoğrafları
11-Vergi Levhası
12-İtfaiye Raporu
13-Emisyon Belgesi(Emisyon iznine tabi tesislerden)
14-İSKİ Görüşü (Endüstriyel sıvı atığı varsa)
15-UKAME Raporu(Gerekli görülen işyerlerinden)
16-Başvuru beyanı (işyerinin imza atmaya yetkili sahibi tarafından doldurulup imzalanacaktır.)
17-Taahhütname (İşyerinin imza atmaya yetkili sahibi tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

NOT: Gerekli görüldüğünde tesisle ilgili ilave bilgi ve belgeler istenebilir. Başvuru ve Taahhütname İktisat Müdürlüğü Makine Elektrik ve Ruhsat Şefliğinden temin edilecektir.

İmar Müdürlüğünden, İtfaiye Müdürlüğünden, Sağlık Müdürlüğünden olumlu raporlar geldikten sonra GSM ruhsatı düzenlenecektir.